پرش به محتوای اصلی

بولتن خبری ماهانه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان

بولتن خبری فروردین ماه 1401  بولتن خبری فروردین ماه 1401
بولتن خبری اسفند ماه 1400  بولتن خبری اسفند ماه 1400
بولتن خبری بهمن ماه 1400  بولتن خبری بهمن ماه 1400
بولتن خبری دی ماه 1400  بولتن خبری دی ماه 1400
بولتن خبری آذر ماه 1400  بولتن خبری آذر ماه 1400
بولتن خبری آبان ماه 1400  بولتن خبری آبان ماه 1400
بولتن خبری مهر ماه 1400  بولتن خبری مهر ماه 1400
بولتن خبری شهریور ماه 1400  بولتن خبری شهریور ماه 1400
بولتن خبری اردیبهشت ماه 1400  بولتن خبری اردیبهشت ماه 1400
بولتن خبری فروردین ماه 1400  بولتن خبری فروردین ماه 1400
بولتن خبری اسفند ماه99  بولتن خبری اسفند ماه 99
بولتن خبری بهمن ماه99  بولتن خبری بهمن ماه 99
بولتن خبری دی ماه99  بولتن خبری دی ماه 99
بولتن خبری آذر ماه99  بولتن خبری آذر ماه 99
بولتن خبری آبان ماه99  بولتن خبری آبان ماه 99
بولتن خبری مهرماه99  بولتن خبری مهرماه 99
بولتن خبری شهریورماه99  بولتن خبری شهریورماه 99
بولتن خبری مردادماه99  بولتن خبری مردادماه 99
بولتن خبری تیرماه99  بولتن خبری تیرماه 99