پرش به محتوای اصلی

وضعیت خانوار

 وضعیت خانوار (جمع کل) در استان کردستان
خانوار های شهریخانوارهای روستاییضریب رشد جمعیتمیانگین خانوارغیر ساکن
271238 خانوار121331 خانوار0/73 ---- 0 خانوار

 

منبع : سایت مرکز آمار آیران و سرشماری نفوس و مسکن سال 1390