پرش به محتوای اصلی

اطلاعات سرویس های ارتباطی

  

جدول وضعیت سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات

محدوده سرویس شرح سرویستعداد/واحد
 تلفن ثابت تعداد تلفن منصوبه استان 549,420 خط
 تعداد تلفن  منصوبه شهری413,789 خط
تعداد تلفن  منصوبه روستایی134,277 خط
تعداد تلفن دایری استان493,227 خط
تعداد تلفن دایری شهری370,012 خط
تعداد تلفن دایری روستایی125,344 خط
ضریب نفوذ تلفن  استان32.42  درصد
ضریب نفوذ تلفن شهری استان---- 
ضریب نفوذ تلفن روستایی استان ----
ضریب نفوذ تلفن  کشوری 37.3 درصد
 اینترنتضریب نفوذ اینترنت29.52 درصد 
 فیبر نوریشبکه فیبر نوری Backbone1100 کیلومتر 
شبکه فیبر نوری روستایی2000 کیلومتر
همراه اول تعداد شماره 820,840 شماره
ضریب نفوذ کشوری 50 درصد 
پوشش جمعیتی کشوری94.2 درصد 
پوشش جمعیتی استانی90 درصد 
پوشش جاده ای 78 درصد 
ایرانسل تعداد شماره 317,558 
 ضریب نفوذ کشوری33.8 درصد 
پوشش جمعیتی کشوری84.1 
پوشش جمعیتی استانی 66 درصد 
پوشش جاده ای231.75 کیلومتر 
رایتل تعداد شماره14657 شماره 
ضریب نفوذ کشوری2.22 درصد 
پوشش جمعیتی کشوری49 درصد 
پوشش جمعیتی استانی29 درصد 
پوشش جاده ای----