جدول اطلاعات مربوط به طرح USO

ردیف شرح طرحتعداد/واحد
1تعداد روستاهای بالای 20 خانوار استان1362 روستا
 2تعداد روستاهای زیر 20 خانوار استان372 روستا 
 3تعداد روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی 1321 روستا
 4تعداد روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط  290 روستا
 5تعداد مراکز آماده واگذاری ADSL 330 مرکز